โรงเรียนประชาสามัคคี (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 7
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 4 2 3 1 2 62
ร้อยละ 5.41 % 2.70 % 4.05 % 1.35 % 2.70 % 83.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 3 2 5 1 0 50
ร้อยละ 4.92 % 3.28 % 8.20 % 1.64 % 0.00 % 81.97 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 8 4 9 2 2 119
ร้อยละ 5.56 % 2.78 % 6.25 % 1.39 % 1.39 % 82.64 %

83 : 5 , 2 , 4 , 1 , 2 , 69...6.02 , 2.41 , 4.82 , 1.20 , 2.41 , 83.13 = 14 : 16.87
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 17.36%

Powered By www.thaieducation.net