โรงเรียนบ้านแขมเจริญ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 4 2 2 2 3 48
ร้อยละ 6.56 % 3.28 % 3.28 % 3.28 % 4.92 % 78.69 %
ระดับประถมศึกษา
210
จำนวน(คน) 21 14 30 9 20 116
ร้อยละ 10.00 % 6.67 % 14.29 % 4.29 % 9.52 % 55.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
118
จำนวน(คน) 8 9 14 2 8 77
ร้อยละ 6.78 % 7.63 % 11.86 % 1.69 % 6.78 % 65.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 389 คน
จำนวน(คน) 33 25 46 13 31 241
ร้อยละ 8.48 % 6.43 % 11.83 % 3.34 % 7.97 % 61.95 %

271 : 25 , 16 , 32 , 11 , 23 , 164...9.23 , 5.90 , 11.81 , 4.06 , 8.49 , 60.52 = 107 : 39.48
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 389 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 148 คน คิดเป็นร้อยละ 38.05%

Powered By www.thaieducation.net