โรงเรียนบ้านแขมเจริญ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 5 2 3 2 3 46
ร้อยละ 8.20 % 3.28 % 4.92 % 3.28 % 4.92 % 75.41 %
ระดับประถมศึกษา
210
จำนวน(คน) 22 14 31 9 20 114
ร้อยละ 10.48 % 6.67 % 14.76 % 4.29 % 9.52 % 54.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
118
จำนวน(คน) 8 9 15 2 8 76
ร้อยละ 6.78 % 7.63 % 12.71 % 1.69 % 6.78 % 64.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 389 คน
จำนวน(คน) 35 25 49 13 31 236
ร้อยละ 9.00 % 6.43 % 12.60 % 3.34 % 7.97 % 60.67 %

271 : 27 , 16 , 34 , 11 , 23 , 160...9.96 , 5.90 , 12.55 , 4.06 , 8.49 , 59.04 = 111 : 40.96
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 389 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 153 คน คิดเป็นร้อยละ 39.33%

Powered By www.thaieducation.net