โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
126
จำนวน(คน) 14 12 10 2 0 88
ร้อยละ 11.11 % 9.52 % 7.94 % 1.59 % 0.00 % 69.84 %
ระดับประถมศึกษา
754
จำนวน(คน) 47 28 87 3 0 589
ร้อยละ 6.23 % 3.71 % 11.54 % 0.40 % 0.00 % 78.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 880 คน
จำนวน(คน) 61 40 97 5 0 677
ร้อยละ 6.93 % 4.55 % 11.02 % 0.57 % 0.00 % 76.93 %

880 : 61 , 40 , 97 , 5 , 0 , 677...6.93 , 4.55 , 11.02 , 0.57 , 0.00 , 76.93 = 203 : 23.07
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 880 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 203 คน คิดเป็นร้อยละ 23.07%

Powered By www.thaieducation.net