โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
126
จำนวน(คน) 21 2 14 0 0 89
ร้อยละ 16.67 % 1.59 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 70.63 %
ระดับประถมศึกษา
754
จำนวน(คน) 40 43 110 100 104 357
ร้อยละ 5.31 % 5.70 % 14.59 % 13.26 % 13.79 % 47.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 880 คน
จำนวน(คน) 61 45 124 100 104 446
ร้อยละ 6.93 % 5.11 % 14.09 % 11.36 % 11.82 % 50.68 %

880 : 61 , 45 , 124 , 100 , 104 , 446...6.93 , 5.11 , 14.09 , 11.36 , 11.82 , 50.68 = 434 : 49.32
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 880 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 434 คน คิดเป็นร้อยละ 49.32%

Powered By www.thaieducation.net