โรงเรียนเวตวันวิทยา (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 0 26 1 1 1 28
ร้อยละ 0.00 % 45.61 % 1.75 % 1.75 % 1.75 % 49.12 %
ระดับประถมศึกษา
169
จำนวน(คน) 138 6 11 1 2 11
ร้อยละ 81.66 % 3.55 % 6.51 % 0.59 % 1.18 % 6.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
157
จำนวน(คน) 71 4 15 10 1 56
ร้อยละ 45.22 % 2.55 % 9.55 % 6.37 % 0.64 % 35.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 383 คน
จำนวน(คน) 209 36 27 12 4 95
ร้อยละ 54.57 % 9.40 % 7.05 % 3.13 % 1.04 % 24.80 %

226 : 138 , 32 , 12 , 2 , 3 , 39...61.06 , 14.16 , 5.31 , 0.88 , 1.33 , 17.26 = 187 : 82.74
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 383 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 288 คน คิดเป็นร้อยละ 75.20%

Powered By www.thaieducation.net