โรงเรียนเวตวันวิทยา (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 0 10 2 10 2 33
ร้อยละ 0.00 % 17.54 % 3.51 % 17.54 % 3.51 % 57.89 %
ระดับประถมศึกษา
161
จำนวน(คน) 21 8 25 29 25 53
ร้อยละ 13.04 % 4.97 % 15.53 % 18.01 % 15.53 % 32.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
154
จำนวน(คน) 10 10 15 20 15 84
ร้อยละ 6.49 % 6.49 % 9.74 % 12.99 % 9.74 % 54.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 372 คน
จำนวน(คน) 31 28 42 59 42 170
ร้อยละ 8.33 % 7.53 % 11.29 % 15.86 % 11.29 % 45.70 %

218 : 21 , 18 , 27 , 39 , 27 , 86...9.63 , 8.26 , 12.39 , 17.89 , 12.39 , 39.45 = 132 : 60.55
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 372 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 202 คน คิดเป็นร้อยละ 54.30%

Powered By www.thaieducation.net