โรงเรียนเมืองเดช (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 2 3 3 1 2 23
ร้อยละ 5.88 % 8.82 % 8.82 % 2.94 % 5.88 % 67.65 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 4 1 11 1 1 87
ร้อยละ 3.81 % 0.95 % 10.48 % 0.95 % 0.95 % 82.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 4 1 7 1 6 52
ร้อยละ 5.63 % 1.41 % 9.86 % 1.41 % 8.45 % 73.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 210 คน
จำนวน(คน) 10 5 21 3 9 162
ร้อยละ 4.76 % 2.38 % 10.00 % 1.43 % 4.29 % 77.14 %

139 : 6 , 4 , 14 , 2 , 3 , 110...4.32 , 2.88 , 10.07 , 1.44 , 2.16 , 79.14 = 29 : 20.86
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 210 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 22.86%

Powered By www.thaieducation.net