โรงเรียนเมืองเดช (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 2 3 3 0 2 24
ร้อยละ 5.88 % 8.82 % 8.82 % 0.00 % 5.88 % 70.59 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 4 1 11 1 0 89
ร้อยละ 3.77 % 0.94 % 10.38 % 0.94 % 0.00 % 83.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
72
จำนวน(คน) 4 0 7 0 6 55
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 9.72 % 0.00 % 8.33 % 76.39 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 212 คน
จำนวน(คน) 10 4 21 1 8 168
ร้อยละ 4.72 % 1.89 % 9.91 % 0.47 % 3.77 % 79.25 %

140 : 6 , 4 , 14 , 1 , 2 , 113...4.29 , 2.86 , 10.00 , 0.71 , 1.43 , 80.71 = 27 : 19.29
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 212 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75%

Powered By www.thaieducation.net