โรงเรียนบ้านหนองแสง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
87
จำนวน(คน) 10 14 7 24 5 27
ร้อยละ 11.49 % 16.09 % 8.05 % 27.59 % 5.75 % 31.03 %
ระดับประถมศึกษา
1932
จำนวน(คน) 78 46 93 124 20 1571
ร้อยละ 4.04 % 2.38 % 4.81 % 6.42 % 1.04 % 81.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 2019 คน
จำนวน(คน) 88 60 100 148 25 1598
ร้อยละ 4.36 % 2.97 % 4.95 % 7.33 % 1.24 % 79.15 %

2019 : 88 , 60 , 100 , 148 , 25 , 1598...4.36 , 2.97 , 4.95 , 7.33 , 1.24 , 79.15 = 421 : 20.85
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2019 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 421 คน คิดเป็นร้อยละ 20.85%

Powered By www.thaieducation.net