โรงเรียนบ้านหนองแสง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
87
จำนวน(คน) 5 14 7 10 10 41
ร้อยละ 5.75 % 16.09 % 8.05 % 11.49 % 11.49 % 47.13 %
ระดับประถมศึกษา
1932
จำนวน(คน) 61 107 156 178 372 1058
ร้อยละ 3.16 % 5.54 % 8.07 % 9.21 % 19.25 % 54.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 2019 คน
จำนวน(คน) 66 121 163 188 382 1099
ร้อยละ 3.27 % 5.99 % 8.07 % 9.31 % 18.92 % 54.43 %

2019 : 66 , 121 , 163 , 188 , 382 , 1099...3.27 , 5.99 , 8.07 , 9.31 , 18.92 , 54.43 = 920 : 45.57
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2019 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 920 คน คิดเป็นร้อยละ 45.57%

Powered By www.thaieducation.net