โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 4 1 2 1 3 13
ร้อยละ 16.67 % 4.17 % 8.33 % 4.17 % 12.50 % 54.17 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 5 7 4 5 4 32
ร้อยละ 8.77 % 12.28 % 7.02 % 8.77 % 7.02 % 56.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 81 คน
จำนวน(คน) 9 8 6 6 7 45
ร้อยละ 11.11 % 9.88 % 7.41 % 7.41 % 8.64 % 55.56 %

81 : 9 , 8 , 6 , 6 , 7 , 45...11.11 , 9.88 , 7.41 , 7.41 , 8.64 , 55.56 = 36 : 44.44
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 81 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44%

Powered By www.thaieducation.net