โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
112
จำนวน(คน) 28 2 3 2 2 75
ร้อยละ 25.00 % 1.79 % 2.68 % 1.79 % 1.79 % 66.96 %
ระดับประถมศึกษา
382
จำนวน(คน) 55 25 40 0 0 262
ร้อยละ 14.40 % 6.54 % 10.47 % 0.00 % 0.00 % 68.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
173
จำนวน(คน) 20 5 19 0 0 129
ร้อยละ 11.56 % 2.89 % 10.98 % 0.00 % 0.00 % 74.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 667 คน
จำนวน(คน) 103 32 62 2 2 466
ร้อยละ 15.44 % 4.80 % 9.30 % 0.30 % 0.30 % 69.87 %

494 : 83 , 27 , 43 , 2 , 2 , 337...16.80 , 5.47 , 8.70 , 0.40 , 0.40 , 68.22 = 157 : 31.78
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 667 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 201 คน คิดเป็นร้อยละ 30.13%

Powered By www.thaieducation.net