โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
112
จำนวน(คน) 30 2 3 2 2 73
ร้อยละ 26.79 % 1.79 % 2.68 % 1.79 % 1.79 % 65.18 %
ระดับประถมศึกษา
382
จำนวน(คน) 56 25 41 0 0 260
ร้อยละ 14.66 % 6.54 % 10.73 % 0.00 % 0.00 % 68.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
173
จำนวน(คน) 20 5 19 0 0 129
ร้อยละ 11.56 % 2.89 % 10.98 % 0.00 % 0.00 % 74.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 667 คน
จำนวน(คน) 106 32 63 2 2 462
ร้อยละ 15.89 % 4.80 % 9.45 % 0.30 % 0.30 % 69.27 %

494 : 86 , 27 , 44 , 2 , 2 , 333...17.41 , 5.47 , 8.91 , 0.40 , 0.40 , 67.41 = 161 : 32.59
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 667 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 205 คน คิดเป็นร้อยละ 30.73%

Powered By www.thaieducation.net