โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 10 2 1 1 0 10
ร้อยละ 41.67 % 8.33 % 4.17 % 4.17 % 0.00 % 41.67 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 13 0 0 7 0 54
ร้อยละ 17.57 % 0.00 % 0.00 % 9.46 % 0.00 % 72.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 23 2 1 8 0 64
ร้อยละ 23.47 % 2.04 % 1.02 % 8.16 % 0.00 % 65.31 %

98 : 23 , 2 , 1 , 8 , 0 , 64...23.47 , 2.04 , 1.02 , 8.16 , 0.00 , 65.31 = 34 : 34.69
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34.69%

Powered By www.thaieducation.net