โรงเรียนบ้านป่าโมง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 7 2 1 1 0 22
ร้อยละ 21.21 % 6.06 % 3.03 % 3.03 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 6 4 16 0 0 93
ร้อยละ 5.04 % 3.36 % 13.45 % 0.00 % 0.00 % 78.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 1 0 9 0 0 31
ร้อยละ 2.44 % 0.00 % 21.95 % 0.00 % 0.00 % 75.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 193 คน
จำนวน(คน) 14 6 26 1 0 146
ร้อยละ 7.25 % 3.11 % 13.47 % 0.52 % 0.00 % 75.65 %

152 : 13 , 6 , 17 , 1 , 0 , 115...8.55 , 3.95 , 11.18 , 0.66 , 0.00 , 75.66 = 37 : 24.34
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 193 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 24.35%

Powered By www.thaieducation.net