โรงเรียนบ้านป่าโมง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 9 0 1 0 0 24
ร้อยละ 26.47 % 0.00 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 70.59 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 13 0 14 2 0 88
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 11.97 % 1.71 % 0.00 % 75.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 2 0 10 0 0 30
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 23.81 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 193 คน
จำนวน(คน) 24 0 25 2 0 142
ร้อยละ 12.44 % 0.00 % 12.95 % 1.04 % 0.00 % 73.58 %

151 : 22 , 0 , 15 , 2 , 0 , 112...14.57 , 0.00 , 9.93 , 1.32 , 0.00 , 74.17 = 39 : 25.83
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 193 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 26.42%

Powered By www.thaieducation.net