โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 42
ร้อยละ 2.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.67 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 2 5 6 0 0 132
ร้อยละ 1.38 % 3.45 % 4.14 % 0.00 % 0.00 % 91.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
86
จำนวน(คน) 3 1 4 0 0 78
ร้อยละ 3.49 % 1.16 % 4.65 % 0.00 % 0.00 % 90.70 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 274 คน
จำนวน(คน) 6 6 10 0 0 252
ร้อยละ 2.19 % 2.19 % 3.65 % 0.00 % 0.00 % 91.97 %

188 : 3 , 5 , 6 , 0 , 0 , 174...1.60 , 2.66 , 3.19 , 0.00 , 0.00 , 92.55 = 14 : 7.45
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 274 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 8.03%

Powered By www.thaieducation.net