โรงเรียนบ้านบัวงาม (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
115
จำนวน(คน) 5 5 9 0 0 96
ร้อยละ 4.35 % 4.35 % 7.83 % 0.00 % 0.00 % 83.48 %
ระดับประถมศึกษา
285
จำนวน(คน) 14 3 36 0 0 232
ร้อยละ 4.91 % 1.05 % 12.63 % 0.00 % 0.00 % 81.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
126
จำนวน(คน) 6 17 0 0 0 103
ร้อยละ 4.76 % 13.49 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 81.75 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 526 คน
จำนวน(คน) 25 25 45 0 0 431
ร้อยละ 4.75 % 4.75 % 8.56 % 0.00 % 0.00 % 81.94 %

400 : 19 , 8 , 45 , 0 , 0 , 328...4.75 , 2.00 , 11.25 , 0.00 , 0.00 , 82.00 = 72 : 18.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 526 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 18.06%

Powered By www.thaieducation.net