โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 20
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 3 4 11 2 0 91
ร้อยละ 2.70 % 3.60 % 9.91 % 1.80 % 0.00 % 81.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 2 0 5 1 0 54
ร้อยละ 3.23 % 0.00 % 8.06 % 1.61 % 0.00 % 87.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 197 คน
จำนวน(คน) 7 4 18 3 0 165
ร้อยละ 3.55 % 2.03 % 9.14 % 1.52 % 0.00 % 83.76 %

135 : 5 , 4 , 13 , 2 , 0 , 111...3.70 , 2.96 , 9.63 , 1.48 , 0.00 , 82.22 = 24 : 17.78
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 197 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.24%

Powered By www.thaieducation.net