โรงเรียนบ้านเสาเล้า (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 4 2 2 1 0 29
ร้อยละ 10.53 % 5.26 % 5.26 % 2.63 % 0.00 % 76.32 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 6 4 13 4 0 110
ร้อยละ 4.38 % 2.92 % 9.49 % 2.92 % 0.00 % 80.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 10 6 15 5 0 139
ร้อยละ 5.71 % 3.43 % 8.57 % 2.86 % 0.00 % 79.43 %

175 : 10 , 6 , 15 , 5 , 0 , 139...5.71 , 3.43 , 8.57 , 2.86 , 0.00 , 79.43 = 36 : 20.57
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 20.57%

Powered By www.thaieducation.net