โรงเรียนบ้านนาส่วง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 2 0 5 0 0 31
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 13.16 % 0.00 % 0.00 % 81.58 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 11 5 11 0 0 115
ร้อยละ 7.75 % 3.52 % 7.75 % 0.00 % 0.00 % 80.99 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 180 คน
จำนวน(คน) 13 5 16 0 0 146
ร้อยละ 7.22 % 2.78 % 8.89 % 0.00 % 0.00 % 81.11 %

180 : 13 , 5 , 16 , 0 , 0 , 146...7.22 , 2.78 , 8.89 , 0.00 , 0.00 , 81.11 = 34 : 18.89
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 18.89%

Powered By www.thaieducation.net