โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 4 1 0 0 0 20
ร้อยละ 16.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 15 0 16 4 0 62
ร้อยละ 15.46 % 0.00 % 16.49 % 4.12 % 0.00 % 63.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 19 1 16 4 0 82
ร้อยละ 15.57 % 0.82 % 13.11 % 3.28 % 0.00 % 67.21 %

122 : 19 , 1 , 16 , 4 , 0 , 82...15.57 , 0.82 , 13.11 , 3.28 , 0.00 , 67.21 = 40 : 32.79
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 32.79%

Powered By www.thaieducation.net