โรงเรียนบ้านนาเจริญ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 6 4 1 1 1 55
ร้อยละ 8.82 % 5.88 % 1.47 % 1.47 % 1.47 % 80.88 %
ระดับประถมศึกษา
231
จำนวน(คน) 18 12 6 3 0 192
ร้อยละ 7.79 % 5.19 % 2.60 % 1.30 % 0.00 % 83.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
90
จำนวน(คน) 5 2 3 0 0 80
ร้อยละ 5.56 % 2.22 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 389 คน
จำนวน(คน) 29 18 10 4 1 327
ร้อยละ 7.46 % 4.63 % 2.57 % 1.03 % 0.26 % 84.06 %

299 : 24 , 16 , 7 , 4 , 1 , 247...8.03 , 5.35 , 2.34 , 1.34 , 0.33 , 82.61 = 52 : 17.39
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 389 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.94%

Powered By www.thaieducation.net