โรงเรียนบ้านนาเจริญ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 1 9 7 2 2 47
ร้อยละ 1.47 % 13.24 % 10.29 % 2.94 % 2.94 % 69.12 %
ระดับประถมศึกษา
231
จำนวน(คน) 30 20 32 9 3 137
ร้อยละ 12.99 % 8.66 % 13.85 % 3.90 % 1.30 % 59.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
90
จำนวน(คน) 8 4 15 0 0 63
ร้อยละ 8.89 % 4.44 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 70.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 389 คน
จำนวน(คน) 39 33 54 11 5 247
ร้อยละ 10.03 % 8.48 % 13.88 % 2.83 % 1.29 % 63.50 %

299 : 31 , 29 , 39 , 11 , 5 , 184...10.37 , 9.70 , 13.04 , 3.68 , 1.67 , 61.54 = 115 : 38.46
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 389 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 142 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50%

Powered By www.thaieducation.net