โรงเรียนบ้านห่องเตย (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 3 1 1 0 0 8
ร้อยละ 23.08 % 7.69 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
34
จำนวน(คน) 2 3 1 5 1 22
ร้อยละ 5.88 % 8.82 % 2.94 % 14.71 % 2.94 % 64.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 47 คน
จำนวน(คน) 5 4 2 5 1 30
ร้อยละ 10.64 % 8.51 % 4.26 % 10.64 % 2.13 % 63.83 %

47 : 5 , 4 , 2 , 5 , 1 , 30...10.64 , 8.51 , 4.26 , 10.64 , 2.13 , 63.83 = 17 : 36.17
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 47 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 36.17%

Powered By www.thaieducation.net