โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 0 2 0 3 29
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 8.33 % 80.56 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 5 6 4 3 5 86
ร้อยละ 4.59 % 5.50 % 3.67 % 2.75 % 4.59 % 78.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 7 6 6 3 8 115
ร้อยละ 4.83 % 4.14 % 4.14 % 2.07 % 5.52 % 79.31 %

145 : 7 , 6 , 6 , 3 , 8 , 115...4.83 , 4.14 , 4.14 , 2.07 , 5.52 , 79.31 = 30 : 20.69
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 20.69%

Powered By www.thaieducation.net