โรงเรียนบ้านนากระแซง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
71
จำนวน(คน) 2 1 0 2 1 65
ร้อยละ 2.82 % 1.41 % 0.00 % 2.82 % 1.41 % 91.55 %
ระดับประถมศึกษา
201
จำนวน(คน) 3 2 3 2 2 189
ร้อยละ 1.49 % 1.00 % 1.49 % 1.00 % 1.00 % 94.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 272 คน
จำนวน(คน) 5 3 3 4 3 254
ร้อยละ 1.84 % 1.10 % 1.10 % 1.47 % 1.10 % 93.38 %

272 : 5 , 3 , 3 , 4 , 3 , 254...1.84 , 1.10 , 1.10 , 1.47 , 1.10 , 93.38 = 18 : 6.62
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 272 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6.62%

Powered By www.thaieducation.net