โรงเรียนบ้านนากระแซง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
71
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 69
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.41 % 1.41 % 0.00 % 97.18 %
ระดับประถมศึกษา
201
จำนวน(คน) 0 4 9 3 1 184
ร้อยละ 0.00 % 1.99 % 4.48 % 1.49 % 0.50 % 91.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 272 คน
จำนวน(คน) 0 4 10 4 1 253
ร้อยละ 0.00 % 1.47 % 3.68 % 1.47 % 0.37 % 93.01 %

272 : 0 , 4 , 10 , 4 , 1 , 253...0.00 , 1.47 , 3.68 , 1.47 , 0.37 , 93.01 = 19 : 6.99
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 272 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.99%

Powered By www.thaieducation.net