โรงเรียนบ้านดอนกลาง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 3 1 0 0 19
ร้อยละ 4.17 % 12.50 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 79.17 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 7 9 10 1 0 64
ร้อยละ 7.69 % 9.89 % 10.99 % 1.10 % 0.00 % 70.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 115 คน
จำนวน(คน) 8 12 11 1 0 83
ร้อยละ 6.96 % 10.43 % 9.57 % 0.87 % 0.00 % 72.17 %

115 : 8 , 12 , 11 , 1 , 0 , 83...6.96 , 10.43 , 9.57 , 0.87 , 0.00 , 72.17 = 32 : 27.83
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 115 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 27.83%

Powered By www.thaieducation.net