โรงเรียนบ้านดอนกลาง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 3 1 0 0 19
ร้อยละ 4.17 % 12.50 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 79.17 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 8 10 12 2 0 59
ร้อยละ 8.79 % 10.99 % 13.19 % 2.20 % 0.00 % 64.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 115 คน
จำนวน(คน) 9 13 13 2 0 78
ร้อยละ 7.83 % 11.30 % 11.30 % 1.74 % 0.00 % 67.83 %

115 : 9 , 13 , 13 , 2 , 0 , 78...7.83 , 11.30 , 11.30 , 1.74 , 0.00 , 67.83 = 37 : 32.17
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 115 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 32.17%

Powered By www.thaieducation.net