โรงเรียนบ้านเตย (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 7 5 1 4 4 23
ร้อยละ 15.91 % 11.36 % 2.27 % 9.09 % 9.09 % 52.27 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 18 14 4 10 17 64
ร้อยละ 14.17 % 11.02 % 3.15 % 7.87 % 13.39 % 50.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 3 3 6 3 11 43
ร้อยละ 4.35 % 4.35 % 8.70 % 4.35 % 15.94 % 62.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 240 คน
จำนวน(คน) 28 22 11 17 32 130
ร้อยละ 11.67 % 9.17 % 4.58 % 7.08 % 13.33 % 54.17 %

171 : 25 , 19 , 5 , 14 , 21 , 87...14.62 , 11.11 , 2.92 , 8.19 , 12.28 , 50.88 = 84 : 49.12
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 240 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 110 คน คิดเป็นร้อยละ 45.83%

Powered By www.thaieducation.net