โรงเรียนบ้านเตย (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 8 6 1 4 4 21
ร้อยละ 18.18 % 13.64 % 2.27 % 9.09 % 9.09 % 47.73 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 19 16 4 10 18 60
ร้อยละ 14.96 % 12.60 % 3.15 % 7.87 % 14.17 % 47.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 4 3 6 3 11 42
ร้อยละ 5.80 % 4.35 % 8.70 % 4.35 % 15.94 % 60.87 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 240 คน
จำนวน(คน) 31 25 11 17 33 123
ร้อยละ 12.92 % 10.42 % 4.58 % 7.08 % 13.75 % 51.25 %

171 : 27 , 22 , 5 , 14 , 22 , 81...15.79 , 12.87 , 2.92 , 8.19 , 12.87 , 47.37 = 90 : 52.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 240 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 117 คน คิดเป็นร้อยละ 48.75%

Powered By www.thaieducation.net