โรงเรียนบ้านบัวเจริญ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 1 1 2 1 29
ร้อยละ 2.86 % 2.86 % 2.86 % 5.71 % 2.86 % 82.86 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 1 1 2 1 1 68
ร้อยละ 1.35 % 1.35 % 2.70 % 1.35 % 1.35 % 91.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
109
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 109
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 218 คน
จำนวน(คน) 2 2 3 3 2 206
ร้อยละ 0.92 % 0.92 % 1.38 % 1.38 % 0.92 % 94.50 %

109 : 2 , 2 , 3 , 3 , 2 , 97...1.83 , 1.83 , 2.75 , 2.75 , 1.83 , 88.99 = 12 : 11.01
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 218 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50%

Powered By www.thaieducation.net