โรงเรียนบ้านม่วงนาดี (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 4 0 4 4 4 32
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 8.33 % 8.33 % 8.33 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
270
จำนวน(คน) 9 0 20 9 20 212
ร้อยละ 3.33 % 0.00 % 7.41 % 3.33 % 7.41 % 78.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 318 คน
จำนวน(คน) 13 0 24 13 24 244
ร้อยละ 4.09 % 0.00 % 7.55 % 4.09 % 7.55 % 76.73 %

318 : 13 , 0 , 24 , 13 , 24 , 244...4.09 , 0.00 , 7.55 , 4.09 , 7.55 , 76.73 = 74 : 23.27
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 318 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 23.27%

Powered By www.thaieducation.net