โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 6 1 1 0 0 36
ร้อยละ 13.64 % 2.27 % 2.27 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
179
จำนวน(คน) 14 7 4 0 1 153
ร้อยละ 7.82 % 3.91 % 2.23 % 0.00 % 0.56 % 85.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 223 คน
จำนวน(คน) 20 8 5 0 1 189
ร้อยละ 8.97 % 3.59 % 2.24 % 0.00 % 0.45 % 84.75 %

223 : 20 , 8 , 5 , 0 , 1 , 189...8.97 , 3.59 , 2.24 , 0.00 , 0.45 , 84.75 = 34 : 15.25
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 223 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25%

Powered By www.thaieducation.net