โรงเรียนบ้านโพนดวน (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 9 10 1 0 0 31
ร้อยละ 17.65 % 19.61 % 1.96 % 0.00 % 0.00 % 60.78 %
ระดับประถมศึกษา
178
จำนวน(คน) 24 25 14 0 0 115
ร้อยละ 13.48 % 14.04 % 7.87 % 0.00 % 0.00 % 64.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 0 1 5 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 3.45 % 17.24 % 0.00 % 0.00 % 79.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 33 36 20 0 0 169
ร้อยละ 12.79 % 13.95 % 7.75 % 0.00 % 0.00 % 65.50 %

229 : 33 , 35 , 15 , 0 , 0 , 146...14.41 , 15.28 , 6.55 , 0.00 , 0.00 , 63.76 = 83 : 36.24
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50%

Powered By www.thaieducation.net