โรงเรียนบ้านโพนดวน (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 10 10 1 0 0 30
ร้อยละ 19.61 % 19.61 % 1.96 % 0.00 % 0.00 % 58.82 %
ระดับประถมศึกษา
178
จำนวน(คน) 24 25 15 0 0 114
ร้อยละ 13.48 % 14.04 % 8.43 % 0.00 % 0.00 % 64.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 0 1 6 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 3.45 % 20.69 % 0.00 % 0.00 % 75.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 34 36 22 0 0 166
ร้อยละ 13.18 % 13.95 % 8.53 % 0.00 % 0.00 % 64.34 %

229 : 34 , 35 , 16 , 0 , 0 , 144...14.85 , 15.28 , 6.99 , 0.00 , 0.00 , 62.88 = 85 : 37.12
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 92 คน คิดเป็นร้อยละ 35.66%

Powered By www.thaieducation.net