โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 0 1 1 0 1 13
ร้อยละ 0.00 % 6.25 % 6.25 % 0.00 % 6.25 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 7 7 7 7 7 64
ร้อยละ 7.07 % 7.07 % 7.07 % 7.07 % 7.07 % 64.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 4 6 2 4 2 30
ร้อยละ 8.33 % 12.50 % 4.17 % 8.33 % 4.17 % 62.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 11 14 10 11 10 107
ร้อยละ 6.75 % 8.59 % 6.13 % 6.75 % 6.13 % 65.64 %

115 : 7 , 8 , 8 , 7 , 8 , 77...6.09 , 6.96 , 6.96 , 6.09 , 6.96 , 66.96 = 38 : 33.04
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 34.36%

Powered By www.thaieducation.net