โรงเรียนบ้านโนนแคน (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 7 5 3 2 0 35
ร้อยละ 13.46 % 9.62 % 5.77 % 3.85 % 0.00 % 67.31 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 8 8 8 0 0 104
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 180 คน
จำนวน(คน) 15 13 11 2 0 139
ร้อยละ 8.33 % 7.22 % 6.11 % 1.11 % 0.00 % 77.22 %

180 : 15 , 13 , 11 , 2 , 0 , 139...8.33 , 7.22 , 6.11 , 1.11 , 0.00 , 77.22 = 41 : 22.78
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 22.78%

Powered By www.thaieducation.net