โรงเรียนบ้านคำครั่ง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 2 3 1 1 27
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 8.33 % 2.78 % 2.78 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 5 5 2 5 1 70
ร้อยละ 5.68 % 5.68 % 2.27 % 5.68 % 1.14 % 79.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 1 1 1 2 2 34
ร้อยละ 2.44 % 2.44 % 2.44 % 4.88 % 4.88 % 82.93 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 165 คน
จำนวน(คน) 8 8 6 8 4 131
ร้อยละ 4.85 % 4.85 % 3.64 % 4.85 % 2.42 % 79.39 %

124 : 7 , 7 , 5 , 6 , 2 , 97...5.65 , 5.65 , 4.03 , 4.84 , 1.61 , 78.23 = 27 : 21.77
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 165 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 20.61%

Powered By www.thaieducation.net