โรงเรียนบ้านคำครั่ง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 1 2 1 1 1 30
ร้อยละ 2.78 % 5.56 % 2.78 % 2.78 % 2.78 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 5 5 2 5 1 70
ร้อยละ 5.68 % 5.68 % 2.27 % 5.68 % 1.14 % 79.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 2 2 2 2 2 33
ร้อยละ 4.65 % 4.65 % 4.65 % 4.65 % 4.65 % 76.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 8 9 5 8 4 133
ร้อยละ 4.79 % 5.39 % 2.99 % 4.79 % 2.40 % 79.64 %

124 : 6 , 7 , 3 , 6 , 2 , 100...4.84 , 5.65 , 2.42 , 4.84 , 1.61 , 80.65 = 24 : 19.35
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 20.36%

Powered By www.thaieducation.net