โรงเรียนบ้านนานวล (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 11
ร้อยละ 7.14 % 7.14 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 1 0 3 0 4 59
ร้อยละ 1.49 % 0.00 % 4.48 % 0.00 % 5.97 % 88.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 1 0 4 0 2 42
ร้อยละ 2.04 % 0.00 % 8.16 % 0.00 % 4.08 % 85.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 3 1 8 0 6 112
ร้อยละ 2.31 % 0.77 % 6.15 % 0.00 % 4.62 % 86.15 %

81 : 2 , 1 , 4 , 0 , 4 , 70...2.47 , 1.23 , 4.94 , 0.00 , 4.94 , 86.42 = 11 : 13.58
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 13.85%

Powered By www.thaieducation.net