โรงเรียนบ้านนานวล (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 1 0 0 1 0 12
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 60
ร้อยละ 4.48 % 0.00 % 5.97 % 0.00 % 0.00 % 89.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 43
ร้อยละ 6.12 % 0.00 % 6.12 % 0.00 % 0.00 % 87.76 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 7 0 7 1 0 115
ร้อยละ 5.38 % 0.00 % 5.38 % 0.77 % 0.00 % 88.46 %

81 : 4 , 0 , 4 , 1 , 0 , 72...4.94 , 0.00 , 4.94 , 1.23 , 0.00 , 88.89 = 9 : 11.11
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 11.54%

Powered By www.thaieducation.net