โรงเรียนบ้านยาง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 19
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 86.36 %
ระดับประถมศึกษา
146
จำนวน(คน) 3 5 11 1 0 126
ร้อยละ 2.05 % 3.42 % 7.53 % 0.68 % 0.00 % 86.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 4 3 0 3 0 59
ร้อยละ 5.80 % 4.35 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 85.51 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 237 คน
จำนวน(คน) 8 8 13 4 0 204
ร้อยละ 3.38 % 3.38 % 5.49 % 1.69 % 0.00 % 86.08 %

168 : 4 , 5 , 13 , 1 , 0 , 145...2.38 , 2.98 , 7.74 , 0.60 , 0.00 , 86.31 = 23 : 13.69
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 237 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 13.92%

Powered By www.thaieducation.net