โรงเรียนบ้านยาง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 17
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %
ระดับประถมศึกษา
147
จำนวน(คน) 3 5 11 1 0 127
ร้อยละ 2.04 % 3.40 % 7.48 % 0.68 % 0.00 % 86.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 4 3 0 3 0 61
ร้อยละ 5.63 % 4.23 % 0.00 % 4.23 % 0.00 % 85.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 238 คน
จำนวน(คน) 8 8 13 4 0 205
ร้อยละ 3.36 % 3.36 % 5.46 % 1.68 % 0.00 % 86.13 %

167 : 4 , 5 , 13 , 1 , 0 , 144...2.40 , 2.99 , 7.78 , 0.60 , 0.00 , 86.23 = 23 : 13.77
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 238 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 13.87%

Powered By www.thaieducation.net