โรงเรียนบ้านไฮตาก (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 2 2 2 1 0 39
ร้อยละ 4.35 % 4.35 % 4.35 % 2.17 % 0.00 % 84.78 %
ระดับประถมศึกษา
169
จำนวน(คน) 7 10 11 0 1 140
ร้อยละ 4.14 % 5.92 % 6.51 % 0.00 % 0.59 % 82.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 2 2 5 0 1 49
ร้อยละ 3.39 % 3.39 % 8.47 % 0.00 % 1.69 % 83.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 274 คน
จำนวน(คน) 11 14 18 1 2 228
ร้อยละ 4.01 % 5.11 % 6.57 % 0.36 % 0.73 % 83.21 %

215 : 9 , 12 , 13 , 1 , 1 , 179...4.19 , 5.58 , 6.05 , 0.47 , 0.47 , 83.26 = 36 : 16.74
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 274 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 16.79%

Powered By www.thaieducation.net