โรงเรียนบ้านไฮตาก (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 2 2 3 1 0 38
ร้อยละ 4.35 % 4.35 % 6.52 % 2.17 % 0.00 % 82.61 %
ระดับประถมศึกษา
168
จำนวน(คน) 8 10 12 1 0 137
ร้อยละ 4.76 % 5.95 % 7.14 % 0.60 % 0.00 % 81.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 2 2 6 0 0 49
ร้อยละ 3.39 % 3.39 % 10.17 % 0.00 % 0.00 % 83.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 273 คน
จำนวน(คน) 12 14 21 2 0 224
ร้อยละ 4.40 % 5.13 % 7.69 % 0.73 % 0.00 % 82.05 %

214 : 10 , 12 , 15 , 2 , 0 , 175...4.67 , 5.61 , 7.01 , 0.93 , 0.00 , 81.78 = 39 : 18.22
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 273 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 17.95%

Powered By www.thaieducation.net