โรงเรียนบ้านแก้ง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 6 2 6 0 0 53
ร้อยละ 8.96 % 2.99 % 8.96 % 0.00 % 0.00 % 79.10 %
ระดับประถมศึกษา
238
จำนวน(คน) 14 20 18 10 1 175
ร้อยละ 5.88 % 8.40 % 7.56 % 4.20 % 0.42 % 73.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 18 1 3 2 2 44
ร้อยละ 25.71 % 1.43 % 4.29 % 2.86 % 2.86 % 62.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 375 คน
จำนวน(คน) 38 23 27 12 3 272
ร้อยละ 10.13 % 6.13 % 7.20 % 3.20 % 0.80 % 72.53 %

305 : 20 , 22 , 24 , 10 , 1 , 228...6.56 , 7.21 , 7.87 , 3.28 , 0.33 , 74.75 = 77 : 25.25
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 375 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 103 คน คิดเป็นร้อยละ 27.47%

Powered By www.thaieducation.net