โรงเรียนบ้านแก้ง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 1 2 5 7 0 52
ร้อยละ 1.49 % 2.99 % 7.46 % 10.45 % 0.00 % 77.61 %
ระดับประถมศึกษา
238
จำนวน(คน) 5 2 22 9 1 199
ร้อยละ 2.10 % 0.84 % 9.24 % 3.78 % 0.42 % 83.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
72
จำนวน(คน) 0 1 3 6 0 62
ร้อยละ 0.00 % 1.39 % 4.17 % 8.33 % 0.00 % 86.11 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 377 คน
จำนวน(คน) 6 5 30 22 1 313
ร้อยละ 1.59 % 1.33 % 7.96 % 5.84 % 0.27 % 83.02 %

305 : 6 , 4 , 27 , 16 , 1 , 251...1.97 , 1.31 , 8.85 , 5.25 , 0.33 , 82.30 = 54 : 17.70
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 377 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.98%

Powered By www.thaieducation.net